Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gebruiksvoorwaarden | Nesquik

GEBRUIKSVOORWAARDEN NESQUIK WEBSITE

Welkom op onze website! Wij hopen dat u geniet van uw online ervaring. Nestlé stelt alles in het werk om het vertrouwen van de gebruikers van de Website te behouden. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website.

1. Aanvaardbaar gebruik

Wij nodigen u uit onze website te verkennen en, waar beschikbaar, materiaal bij te dragen, zoals vragen, berichten en multimedia-inhoud (bv. foto's en video's).

Het gebruik van de Website en het materiaal dat erop wordt gepost, mag evenwel geenszins illegaal of aanstootgevend zijn. Let erop dat u:

(a) het recht op privacy van anderen niet schendt;

(b) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;

(c) geen uitspraken doet die lasterlijk zijn (onder andere ten aanzien van Nestlé), betrekking hebben op pornografie, van racistische of xenofobische aard zijn, haat aanwakkeren of aanzetten tot geweld of ordeverstoring;

(d) geen bestanden uploadt die virussen bevatten of beveiligingsproblemen kunnen veroorzaken; of

(e) de integriteit van de Website anderszins in gevaar brengt.

Merk op dat Nestlé alle inhoud die, naar haar mening, illegaal of aanstootgevend is, kan verwijderen van de Website.

2. Gegevensbescherming

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle op deze Website gedeelde persoonsgegevens of persoonlijk materiaal. Meer informatie vindt u hier

3. Intellectuele eigendom

3.1. Door Nestlé aangeboden inhoud

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten en handelsmerken, op materiaal dat door of namens Nestlé op de Website wordt gepubliceerd (zoals teksten en afbeeldingen) zijn eigendom van Nestlé of zijn licentiegevers. U mag fragmenten van de Website reproduceren voor eigen privédoeleinden (d.w.z. niet-commercieel gebruik), op voorwaarde dat u alle intellectuele eigendomsrechten intact laat en naleeft, met inbegrip van alle vermeldingen van auteursrecht op dergelijke inhoud (bv. © 2014 Nestlé).

3.2. Door u aangeboden inhoud

U verklaart aan Nestlé en staat ervoor in dat u ofwel de auteur bent van de inhoud die u bijdraagt aan deze Website, ofwel over de rechten beschikt (d.w.z. toestemming hebt gekregen van de houder van de rechten) om dergelijke inhoud (bv. foto's, video's, muziek) bij te dragen aan de Website.

U stemt ermee in dat dergelijke inhoud als niet-vertrouwelijk zal worden behandeld en verleent Nestlé een royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de inhoud die u aanbiedt te gebruiken (met inbegrip van het openbaar maken, reproduceren, publiceren of uitzenden) voor doeleinden die verband houden met zijn activiteiten.

Merk op dat Nestlé zelf kan beslissen om deze inhoud al dan niet te gebruiken en dat Nestlé reeds gelijkaardige inhoud kan hebben ontwikkeld of dergelijke inhoud van andere bronnen kan hebben verkregen, in welk geval alle intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud bij Nestlé en zijn licentiegevers blijven.

4. Aansprakelijkheid

Hoewel Nestlé alle redelijke inspanningen levert om de nauwkeurigheid van het materiaal op de Website te garanderen en storingen te voorkomen, zijn we niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige informatie, storingen, stopzetting of andere gebeurtenissen die u rechtstreekse (bv. computerstoringen) of onrechtstreekse (bv. winstderving) schade kunnen toebrengen. U stelt op eigen risico vertrouwen in het materiaal op deze Website.

Deze Website kan links bevatten naar websites buiten Nestlé. Nestlé heeft geen zeggenschap over, is het niet noodzakelijk eens met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke externe websites, zowel wat hun inhoud, nauwkeurigheid als functie betreft. Bijgevolg raden we u aan om de wettelijke verklaringen op dergelijke externe websites aandachtig te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het is mogelijk dat u een externe website beheert waarop u een link naar deze Website wenst te plaatsen. In dat geval heeft Nestlé daartegen geen bezwaar, op voorwaarde dat u de exacte URL van de homepage van deze Website gebruikt (d.w.z. geen "deep-linking") en geenszins de indruk wekt dat u verbonden bent met Nestlé of dat de inhoud van uw website door Nestlé wordt onderschreven. U mag geen gebruik maken van "framing" of gelijkaardige methodes, en moet ervoor zorgen dat de link naar de Website wordt geopend in een nieuw venster.

5. Contact opnemen

Deze website wordt beheerd door NESTLE BELGILUX NV, Birminghamstraat 221, BE-1070 Brussel. Ondernemingsnummer : 402.231.383, RPM/Brussel.Als u vragen op opmerkingen hebt over de Website, aarzel dan niet om contact op te nemen via
(i) e-mail naar consum@be.nestle.com
(ii) telefoon op +32 (0)2 529 55 25 of
(iii) brief naar Belgilux NV, Consumentendienst, Birminghamstraat 221 1070 Brussel]

6. Wijzigingen

Nestlé behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele nieuwe informatie.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Website is uitsluitend bedoeld voor gebruikers in België en Luxemburg. Nestlé garandeert niet dat de producten en de inhoud van deze Website geschikt of verkrijgbaar zijn op andere locaties dan in België en Luxemburg. U en Nestlé komen overeen dat alle vorderingen en geschillen die verband houden met de website worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, België.

Copyright © Mei 2015 NESTLE BELGILUX NV